Významný milník na obzoru: První volby vedoucích pracovních skupin iniciativy EOSC v České republice

Iniciativa European Open Science Cloud v České republice (EOSC CZ) se blíží k důležitému okamžiku, a to prvním volbám vedoucích pracovních skupin v březnu tohoto roku. Zvolení lídři povedou iniciativu, směrem k inovacím a rozvoji v oblasti správy výzkumných dat. Volby probíhají každé dva roky, a nadcházející hlasování představuje premiéru v rámci iniciativy EOSC CZ. Tu zastřešuje projekt IPs EOSC-CZ, koordinovaný Masarykovou univerzitou (MU). Tato událost představuje jedinečnou příležitost pro českou vědeckou komunitu zapojit se do formování budoucnosti otevřené vědy.

13. 2. 2024 Marie Hošťálková

Bez popisku

Pracovní skupiny iniciativy EOSC CZ, která usiluje o vytvoření efektivního systému pro ukládání a sdílení vědeckých dat, propojují českou vědeckou komunitu napříč vědeckými obory. Pro vědce, odborníky a akademiky znamenají nadcházející volby výjimečnou příležitost aktivně ovlivnit směřování vědy a výzkumu v České republice v oblasti správy výzkumných dat. Zvolení lídři dvanácti pracovních skupin budou hrát klíčovou roli při definování strategie iniciativy a řešení konkrétních problémů spojených s Národní datovou infrastrukturou, která má za cíl vytvořit platformu, kde budou moci čeští vědci ukládat svá data.

Podle vrchní ředitelky sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radky Wildové z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky jsou volby vedoucích pracovních skupin iniciativy EOSC CZ mimořádnou příležitostí: „Míra snahy o konsensus napříč vědeckou komunitou je v rámci iniciativy EOSC CZ ojedinělá a podtrhuje celonárodní charakter výzev, které před námi v oblasti digitalizace vědeckých procesů, a zejména správy výzkumných dat jako důležitého výstupu vědy u nás, stojí. Ráda bych tedy vyzvala celou vědeckou obec v ČR, aby věnovala této unikátní iniciativě pozornost a aktivně se zapojila jak do činnosti pracovních skupin EOSC CZ, tak i do procesu volby jejich nových vedoucích.“

Volby vedoucích pracovních skupin iniciativy EOSC v České republice budou probíhat v souladu s demokratickými principy a transparentními postupy. Jak zdůrazňuje Matej Antol, hlavní manažer projektu IPs EOSC-CZ: “Iniciativa EOSC CZ představuje jedinečnou příležitost pro posun české vědy. Jsem naprosto přesvědčen, že je naplnění jejího potenciálu striktně podmíněno schopností vystavit její plány a činnosti odbornému posouzení výzkumníky a dalšími profesionály z oblasti zprávy výzkumných dat. Volby vedoucích pracovních skupin jsou tak zároveň volbami o koordinaci hledání odborného konsenzu u výzkumné komunity.”

Významnými aktéry každého volebního procesu jsou samotní kandidáti na vedoucí pozice. Kandidáti na vedoucí pracovních skupin musí být aktivními členy dané pracovní skupiny a současně nesmí zasedat ve volební komisi. Před samotným hlasováním mají možnost prezentovat své vize a plány, takže mohou ostatním členům přiblížit, jakým způsobem plánují přispět k dosažení cílů EOSC CZ. Členové pracovních skupin budou moci vybrat svého vedoucího v průběhu třídenního období od 18. do 21. 3. 2024. Volební komise pracovních skupin, složená ze dvou členů dané pracovní skupiny a tajemníka, bude pečlivě monitorovat průběh hlasování, aby bylo zajištěno jeho řádné provedení v souladu se Statutem a Jednacím řádem pracovních skupin iniciativy EOSC v České republice.

Šárka Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium z MU, k tomuto tématu uvádí: „Jsme velmi rádi, že Masarykova univerzita koordinuje projekt IPs EOSC-CZ, který má klíčovou roli v implementaci principů otevřené vědy a zároveň má strategický význam pro celý Operační program Jana Ámose Komenského (OP JAK). Členové pracovních skupin a zejména jejich nově volení vedoucí se stanou aktivními hybateli iniciativy EOSC v České republice a budou mít možnost přispívat k posunu celé české vědecké komunity v oblasti správy výzkumných dat. Proto je pro velmi důležité, aby jednotliví vědci zvážili aktivní zapojení do pracovních skupin EOSC CZ.“

Výběr vedoucích pracovních skupin nese zásadní význam pro celou vědeckou komunitu
v oblasti správy výzkumných dat. Demokratický volební proces zabezpečuje, že pracovní skupiny iniciativy EOSC v České republice budou i nadále řízeny kvalifikovanými odborníky, kteří disponují potřebnou kompetencí, podporou komunity a motivací k dosažení stanovených cílů. Vedoucí pracovních skupin budou představovat klíčové postavy nejen na národní úrovni, ale také v mezinárodním kontextu, kde budou jako zástupci české vědecké komunity aktivně přispívat k formování evropských standardů a postupů v oblasti správy výzkumných dat.

Aktuální a podrobné informace o volbách, výsledcích a postupu jednotlivých pracovních skupin naleznete na oficiálních stránkách iniciativy EOSC CZ: Volby vedoucích pracovních skupin EOSC CZ 2024.

Tisková zpráva ke stažení zde.


European Open Science Cloud (EOSC) je evropská iniciativa, která se zaměřuje na rozvoj infrastruktury podporující otevřenou vědu v oblasti správy výzkumných dat. V rámci této širší evropské snahy vznikl na národní úrovni projekt IPs EOSC-CZ. Ten zodpovídá za implementaci této iniciativy v České republice. Hlavním cílem iniciativy EOSC CZ je vytvořit národní verzi této evropské iniciativy a podporovat osvědčené postupy ve správě výzkumných dat napříč různými vědeckými komunitami. Hlavním záměrem iniciativy EOSC CZ je vytvoření Národní datové infrastruktury (NDI), což je budoucí platforma pro sdílení, správu a přístup k datům pro výzkumné účely. NDI má podporovat nejen vědecké aktivity, ale i multidisciplinární výzkum, zahrnující širokou škálu vědních oborů a disciplín. Zapojení do podpory iniciativy EOSC v České republice je otevřené každému prostřednictvím dvanácti pracovních skupin EOSC CZ.

Kontakt pro média

Marie Hošťálková

PR & marketing EOSC CZ


telefon: 771 296 245
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.