EOSC-CZ

Otevřená věda (Open Science) je přibližně od konce minulého století chápána jako nástroj zvýšení efektivity a kvality výzkumu a současně i jako cesta k řešení komplexních problémů současné společnosti. Hodnotu dobře popsaných a současně dostupných výzkumných dat se na celoevropské úrovni v poslední dekádě snaží zmapovat iniciativa European Open Science Cloud (EOSC), která má ambici komplexně uchopit problematiku práce s výzkumnými daty.

Klíčovým pojmem v této iniciativě jsou tzv. „FAIR data", tedy data, která je možno vyhledat, jsou přístupná, jsou dobře popsána a tedy interoperabilní, a jsou jasně dány podmínky pro jejich další použití. FAIR data nejsou otevřená v absolutním slova smyslu, ale jsou připravena k tomu, aby s nimi zájemce – vědec, který splní podmínky přístupu – mohl bez dalšího prodlení pracovat.

Pod iniciativou EOSC si dále můžeme představit:

  • Technologické, programové i procesní zázemí, které podporuje uspořádanou práci s výzkumnými daty na federovaném principu.
  • Sdružení a poskytnutí kapacity, kde data lze dlouhodobě udržovat.
  • Nástroje a prostředí pro (snadnou) správu dat, řízení přístupu k těmto datům včetně zpracování analýz a propojení s dalšími daty.

Federovaný princip umožňuje nezávislý vývoj, rozvoj i údržbu jednotlivých komponent iniciativy EOSC na základě shody na klíčových standardech a rozhraních. Nevytváří se tak jedno konkrétní úložiště, ale propojují se komponenty do společného celku.

V rámci České republiky se nyní vytváří  národní uzel této evropské iniciativy, jehož cílem je na federovaném principu podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. Pro tento účel si architektura Implementace iniciativy EOSC v ČR klade za hlavní cíl vytvořit tzv. Národní datovou infrastrukturu (NDI) neboli společnou platformu pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice skrze NDI- podpoří jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity napříč širokou škálou vědních oborů a disciplín.

Klíčové prvky implementace:

  1. Pracovní skupiny EOSC-CZ (PS EOSC-CZ),
  2. Sekretariát EOSC-CZ,
  3. Národní metadatový adresář (NMA), 
  4. Školicí centrum EOSC-CZ,
  5. Národní repozitářová platforma (NRP),
  6. Propojení již existujících tematických/oborově-vědních datových repozitářů do společné Národní datové infrastruktury (NDI),
  7. Lidské zdroje neboli „upskilling“ akademických a výzkumných institucí, které se správou výzkumných dat postupně začínají.

Klíčovým mechanismem podpory a rozvoje iniciativy EOSC v ČR z národní úrovně jsou výzvy Individuální projekty systémové Výzkum a vývoj I (tzv. IPs výzvy) a Open Science I až III z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.