EOSC CZ

Otevřená věda (Open Science) je přibližně od konce minulého století chápána jako nástroj zvýšení efektivity a kvality výzkumu a současně i jako cesta k řešení komplexních problémů současné společnosti. Hodnotu dobře popsaných a současně dostupných výzkumných dat se na celoevropské úrovni v poslední dekádě snaží zmapovat iniciativa European Open Science Cloud (EOSC), která má ambici komplexně uchopit problematiku práce s výzkumnými daty.

Klíčovým pojmem v této iniciativě jsou tzv. „FAIR data", tedy data, která je možno vyhledat, jsou přístupná, jsou dobře popsána a tedy interoperabilní, a jsou jasně dány podmínky pro jejich další použití. FAIR data nejsou otevřená v absolutním slova smyslu, ale jsou připravena k tomu, aby s nimi zájemce – vědec, který splní podmínky přístupu – mohl bez dalšího prodlení pracovat.

Pod iniciativou EOSC si dále můžeme představit:

  • Technologické, programové i procesní zázemí, které podporuje uspořádanou práci s výzkumnými daty na federovaném principu.
  • Sdružení a poskytnutí kapacity, kde data lze dlouhodobě udržovat.
  • Nástroje a prostředí pro (snadnou) správu dat, řízení přístupu k těmto datům včetně zpracování analýz a propojení s dalšími daty.

Federovaný princip umožňuje nezávislý vývoj, rozvoj i údržbu jednotlivých komponent iniciativy EOSC na základě shody na klíčových standardech a rozhraních. Nevytváří se tak jedno konkrétní úložiště, ale propojují se komponenty do společného celku.

V rámci České republiky se nyní vytváří  národní uzel této evropské iniciativy, jehož cílem je na federovaném principu podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. Pro tento účel si architektura Implementace iniciativy EOSC v ČR klade za hlavní cíl vytvořit tzv. Národní datovou infrastrukturu (NDI) neboli společnou platformu pro sdílení, správu a přístup k datům a výpočetním zdrojům pro výzkumné účely. Implementace European Open Science Cloud (EOSC) v České republice skrze NDI- podpoří jak vědecké, tak multidisciplinární výzkumné aktivity napříč širokou škálou vědních oborů a disciplín.

Klíčové prvky implementace:

  1. Pracovní skupiny EOSC CZ (PS EOSC CZ),
  2. Sekretariát EOSC CZ,
  3. Národní metadatový adresář (NMA), 
  4. Školicí centrum EOSC CZ,
  5. Národní repozitářová platforma (NRP),
  6. Propojení již existujících tematických/oborově-vědních datových repozitářů do společné Národní datové infrastruktury (NDI),
  7. Lidské zdroje neboli „upskilling“ akademických a výzkumných institucí, které se správou výzkumných dat postupně začínají.

Klíčovým mechanismem podpory a rozvoje iniciativy EOSC v ČR z národní úrovně jsou výzvy Individuální projekty systémové Výzkum a vývoj I (tzv. IPs výzvy) a Open Science I až III z Operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.