Rok 2023 s iniciativou EOSC CZ: Rozhovor s Jiřím Markem, vedoucím Sekretariátu EOSC CZ

V roce 2023 odstartoval v České republice projekt European Open Science Cloud (IPs EOSC-CZ). Ten představuje v českém prostředí stejnojmennou evropskou iniciativu, která usiluje o propojení vědeckých institucí a usnadnění zpracování a sdílení výzkumných dat. Jak velkou výzvou je adaptovat evropskou iniciativu na české prostředí? A jaký byl první rok EOSC CZ? To se dozvíte v rozhovoru s Jiřím Markem, vedoucím Sekretariátu EOSC CZ a manažerem Open Science na Masarykově univerzitě, který strávil s EOSCem téměř všech 365 dní roku 2023.

7. 2. 2024 Marie Hošťálková

Bez popisku

Evropská inciativa EOSC usiluje o propojení vědeckých komunit a vytvoření udržitelného systému pro ukládání a sdílení dat. Co to ale blíže znamená?

Iniciativou EOSC v České republice začala digitalizace vědeckého výzkumu zcela novou kapitolu. Tato mezinárodní iniciativa k nám přinesla ambici propojit existující vědecké komunity skrze efektivní přístup k práci s výzkumnými daty a podpořit tak systematickou digitální spolupráci. To, co dlouho diskutovali odborníci v rámci Open Science (otevřené vědy), se nyní stává realitou i v českém výzkumu.

Jak významný byl tedy pro iniciativu EOSC v České republice rok 2023?

Rok 2023 v podání iniciativy EOSC byl hlavně o vytváření základního zázemí pro ukládání a sdílení tzv. FAIR výzkumných dat. To jsou data, jež jsou snadno nalezitelná (F = Findable), dostupná (A = Accessible), kompatibilní s dalšími daty (I = Interoperable) a opakovaně použitelná (R = Re-usable). Na tomto základu bude české vědecké prostředí v následujících letech stavět a postupně vznikne tzv. Národní datová infrastruktura (NDI), která umožní efektivní práci s výzkumnými daty a podpoří nové formy spolupráce napříč vědeckým prostředím. Schopnost dat být opakovaně použitelná přináší téma udržitelnosti např. i do oblasti digitalizace vědeckých procesů. Můžeme si tak opakované použití vědeckých dat představit jako určitou formu cirkulární ekonomiky v digisvětě, která umožní maximalizovat potenciál výsledků vědeckého bádání.

Naší prioritou bylo rozjet a ukotvit v českém vědeckém prostředí dva nové národní systémové projekty „IPs EOSC-CZ“ a „IPs CARDS“. Oba projekty hrají klíčovou roli ve vytváření zázemí pro efektivní správu, sdílení a vyhledávání vědeckých dat. Projekt EOSC-CZ řízený konsorciem e-INFRA CZ se stará o vzdělávání, logistické zázemí a základní technickou infrastrukturu budoucí Národní datové infrastruktury (NDI). A projekt CARDS, jehož nositelem je Národní technická knihovna (NTK) se v oblasti správy dat naopak zaměřuje na metodickou správu metadat.

Co vše se v minulém roce podařilo uskutečnit a jak velký krok kupředu to byl?

V minulém kalendářním roce jsme se s kolegy intenzivně věnovali samotnému zahájení zmiňovaných projektů. Ty budou probíhat až do roku 2028. Projekt EOSC-CZ díky své strategické úloze v rámci celého Operačního projektu Jana Ámose Komenského (OP JAK) je hybnou silou iniciativy EOSC v České republice. Začátkem roku jsme založili Sekretariát EOSC CZ, který se stal důležitým "kontaktním místem" pro správu výzkumných dat v rámci celého národního ekosystému. Současně s jeho zřízením bylo v rámci projektu ustanoveno i Školicí centrum EOSC CZ a jeho cílem je šířit poznatky, informace a tipy týkající se správy FAIR dat.

Iniciativa EOSC není v Česku nová. V roce 2023 jsme “neobjevili Ameriku”, ale spíše systematicky navázali na již předchozí aktivity z minulých let. Už dříve se čeští vědci a odborníci angažovali v aktivitách evropské iniciativy EOSC. Od roku 2021 se na základě Národní architektury pro implementaci EOSCu v ČR zformovaly tzv. pracovní skupiny EOSC CZ. Aktuálně jich existuje již dvanáct. Jedná se např. o pracovní skupinu pro data management pro umělou inteligenci a strojové učení, fyzikální nebo humanitní vědy a umění. S jejich aktivitami od roku 2023 pomáhá právě Sekretariát EOSC CZ.

Nesmím zapomenout ani na jednu pro nás mimořádnou akci. V červnu 2023 jsme uspořádali konferenci National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day. Hlavním tématem setkání v Praze bylo shrnutí a zhodnocení současného stavu otevřené vědy v České republice a národní připravenosti právě na oblast správy FAIR dat. Tento formát konference, tzv. „tripartita“, kdy se na jednom místě sejdou zástupci Evropské komise, Evropské EOSC asociace a členského státu se v ČR konala poprvé.

Z pohledu připravenosti českého prostředí na to, co nás v oblasti správy výzkumných dat čeká v následujícím období, byl rok 2023 rokem klíčovým z pohledu budování kapacit, ať už lidských tak procesních.

Na podzim 2023 proběhla každoroční akce EOSC Symposium, kde se pravidelně setkávají zástupci iniciativy EOSC z celé Evropy. Co pro český EOSC letošní setkání v Madridu znamenalo?

Účast na každoročním setkání EOSC Symposium je pro nás důležitá. Je to místo, kde se diskutují nejnovější trendy a mezinárodní spolupráce. Celá evropská iniciativa je propojená a jednotlivé země spolu komunikují a podporují se. Spolu s kolegy z dalších států jsme letos diskutovali, jaká hlavní sdělení by iniciativa EOSC měla vysílat do světa a co jsou aktuální výzvy (např. koncept tzv. EOSC Nodes), jimž vědci a vědkyně čelí v rámci evropského výzkumného prostoru.

Významná pro Českou republiku byla bilaterální jednání o bližší spolupráci a vzájemné podpoře, které jsme v Madridu vedli se zástupci iniciativy EOSC ze Slovenska, Rakouska a Polska. Tyto dohody posilují spolupráci na propagaci principů Open Science. Celkově nám tato účast poskytla jedinečnou příležitost zapojit se do širší evropské diskuse o vývoji a směřování iniciativy EOSC a posílit naše vazby s ostatními členskými státy.

A co Vy sám, jako vedoucího Sekretariátu EOSC CZ, vidíte jako milníky v roce 2023?

Velmi si cením toho, že se vědci z různých částí České republiky aktivně zapojili do této iniciativy. Navzdory tomu, že může působit na vědeckou komunitu jako příliš ambiciózní, neuchopitelná či novátorská. Navíc součástí české EOSC komunity nejsou pouze vědci
z tradičních výzkumných center, jako jsou Praha a Brno, ale EOSC CZ má své zástupce i v dalších krajských městech. A dnes tato iniciativa spojuje již více než 250 výzkumníků a odborníků, a to je povzbudivý signál.

Pro lepší představu o zastoupení vědeckých komunit mohu ukázat dvě grafiky. První grafika ilustruje regionální původ angažovaných jednotlivců, zatímco druhá představuje jednotlivé pracovní skupiny a počet jejich členů.

Bez popisku
Bez popisku

A je tu ještě něco dalšího, čeho si ceníte?

Ačkoliv to může znít banálně, vnímám jako další významný moment minulého roku spuštění webové stránky www.eosc.cz, která je k dispozici v češtině a angličtině. Tento národní informační portál není určen pouze pracovním skupinám a aktivním vědcům, ale také poskytuje aktuální informace a sleduje vývoj v oblasti správy výzkumných dat napříč EU. Díky sekci Školícího portálu na webu můžete například snadno získat potřebné znalosti, informace a tipy týkající se FAIR dat.

Jaká důležitá partnerství se rozvinula v roce 2023 v souvislosti s iniciativou EOSC?

Vstup iniciativy EOSC do provozní fáze, jak my rádi říkáme „horké“ fáze, přinese změny v každodenní vědecké práci výzkumníků na evropské i národní úrovni. Tato část vyžaduje aktivní diskusi o národním přístupu k iniciativě EOSC a budování strategických partnerství v rámci vědecké komunity.

V průběhu roku bylo několik příležitostí k těmto diskusím na setkání National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science, kterou jsem zmínil výše, a také během letošní týdenní akce Open Science Week 2023, kterou zorganizovala Asociace knihoven ČR. Kromě toho se uskutečnilo osmnáct setkání vedoucích pracovních skupin EOSC CZ, kde se projednávala nejrůznější témata související se správou dat napříč různými obory a odvětvími.

V roce 2023 došlo i k posílení užšího partnerství s evropskou iniciativou EOSC jako celkem, jak prostřednictvím aktivní účasti zástupců z České republiky v různých orgánech nebo projektech evropského EOSCu, tak napojením českého Sekretariátu EOSC CZ na evropské struktury. A tato spolupráce pomáhá zapojení české vědecké komunity do širšího evropského rámce.

Co byl pro Vás osobně významný okamžik?

Představování iniciativy EOSC před mezinárodním publikem v aule haly Gong v rámci plenárního zasedání platformy Evropské komise INFORM EU bylo pro mě velmi netradičním a příjemným okamžikem. Prezentuji často pro české i mezinárodní publikum, na druhou stranu velkolepý prostor v industriálním prostředí areálu Dolních Vítkovic v Ostravě byl něčím speciální.

Snažili jsme se s kolegy sdělit posluchačům, že v dnešní době rychlého vývoje vědy je důležité usnadnit vědcům přístup k datům obecně. Připomněli jsme význam sdílení informací a zdůrazňovali, že i přes občasné negativní reakce se náš tým nevzdává. První rok projektu EOSC-CZ nám ukazuje, že spolupráce přesahující odborné diskuse v pracovních skupinách je důležitým prvkem úspěchu této inovativní iniciativy. Pevně věřím, že společným úsilím dosáhneme našich ambiciózních cílů v oblasti otevřené vědy v České republice, a to zejména v oblasti správy výzkumných dat. Proto jsem i velmi rád, že je v pracovních skupinách již přes 250 členů.

A co přinese rok 2024? Jaké plány a snad i očekávání máte v této „horké“ fázi?

Už závěr roku 2023 a první měsíce roku 2024 jsou ve znamení tzv. Národní repozitářové platformy (NRP) pro výzkumná data, další části skládačky iniciativy EOSC v České republice. Ta výzkumníkům a vědeckým organizacím přinese již reálné „ukládání dat“. Projekt NRP vytvoří ve spolupráci s již vybudovaným zázemím pro výzkumníky prostředí, kde bude snadné ukládat, sdílet a vyhledávat výzkumná data. Chceme, aby tato platforma poskytovala nástroje pro vědce, aby mohli rychleji a snadněji přistupovat k potřebným informacím. Projekt EOSC-CZ mění smýšlení a přináší zázemí a projekt NRP dá konkrétní řešení. Cíle to nejsou malé, ale věřím, že nejsou nerealizovatelné. Koncem roku 2024 si tak už konečně budete moci uložit nějaká ta data. Dalším důležitým milníkem budou i březnové volby vedoucích pracovních skupin EOSC CZ. Tuto aktivitu vnímám jako další důležitý prvek v rámci budování komunity iniciativy EOSC CZ. To jsou jen dva z mnoha důvodů, proč se už na ten letošní rok velmi těším.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.