Národní podpora pro EOSC

Národní podporu rozvoje iniciativy EOSC v ČR zajišťuje financování MŠMT skrze OP JAK. Celková alokace podpory dosahuje přibližně tří miliard korun. Projekt (IPs) EOSC-CZ je považován za strategický projekt celého programu. Celková alokace je dále rozšířena o podporu Open Science principů (zejména Open Access) skrze další systémové projekty Národní technické knihovny (např. IPs CARDS).

Uvedená podpora má za cíl kromě kvalitativního posunu a usnadnění možnosti správy výzkumných dat v ČR, také reagovat na nové požadavky projektových výzev na zavedení principů otevřené vědy dle mezinárodních standardů. Cílem je zajistit, aby se dobrá praxe v oblasti správy výzkumných dat stala běžnou součástí výzkumné práce akademických pracovníků. Budovaná infrastruktura navíc usnadní a podpoří i sdílení dat v rámci vědecké spolupráce (v rámci oborů i mezioborově).

Přidružené projekty

Národní podpora je složena z několika komplementárních projektů:

 1. (IPs) EOSC-CZ - výzva Výzkum a vývoj I,
 2. (IPs) CARDS - výzva Výzkum a vývoj I
 3. Společný projekt Národní repozitářové platformy (NRP) - výzva OS I,
 4. Tematické (oborové) clustery a jejich napojení na NDI - výzva OS II (v přípravě),
 5. "Upskilling" akademických a výzkumných institucí, které se správou výzkumných dat postupně začínají - výzva OS III (koncepční návrh),
 6. Výzva Výzkumné prostředí, která se zaměřuje na zázemí institucí pro spolupráci s NDI (v přípravě).

(IPs) EOSC-CZ, 2023, koordinace e-INFRA CZ (CERIT-SC)

Zázemí vybudované v rámci projektu (IPs) EOSC-CZ tvoří základní stavební kámen Národní datové infrastruktury (NDI), na kterém budou moci stavět navazující projekty. Projekt vytváří tři pilíře podpory implementace EOSC v České republice:

1. Podpora spolupráce (Sekretariát EOSC CZ, KA2): Administrativní a podpůrná součást implementace iniciativy EOSC a zajištění FAIR výzkumných dat v České republice. Sekretariát EOSC CZ spravuje informační portál EOSC v ČR (eosc.cz), podporuje zapojení do souvisejících mezinárodních aktivit, zabezpečuje podporu pracovních skupin a koordinuje spolupráci napříč ČR.

2. Technologické zázemí (NMA, AAI, PID,..., KA3): Projekt zajistí pilotní provoz technických a programových komponent a služeb NDI. Mezi ty řadíme národní metadatový adresář (NMA), AAI, technické zázemí pro PIDy a pokročilé přenosy dat a monitoringu. Součástí je i návrh, implemen- tace a následný pilotní provoz komponent nezbytných pro zajištění implementace EOSC CZ jako celku.

3. Rozvoj kompetencí (Školicí centrum EOSC CZ, KA4): Školící centrum EOSC CZ poskytne komplexní zázemí pro školicí, vzdělávací a sou- visející aktivity. Mezi ně patří zajišťování školitelů a před- nášejících i realizace škole- ní. Školicí centrum bude dále organizovat spolupráci s aka- demickými pracovišti ČR při sběru požadavků na vzdělá- vání a vytvářet přehled do- stupných školení v ČR.

(IPs) CARDS, 2023, Koordinace Národní technická knihovna (NTK)

Komplementární projekt k projektu IPs EOSC-CZ, který pro implementaci iniciativy EOSC v ČR zastřešuje podporu práce s metadaty a Perzistentními identifikátory (PIDs). Cílem projektu je další podpora zavádění Open Science principů (zejména Open Access) do českého akademického prostředí.

Společný projekt Národní Repozitářové platformy (NRP), 2024,
Koordinace e-infra CZ (CESNET)

Konsorciální projekt akademických a výzkumných institucí ČR (cca 10+ partnerů) pod vedením tzv. "Mandated Organization EOSC", kterým byla pro Českou republika určena organizace CESNET. Projekt staví na zázemí, které vytvoří projekty (IPs) EOSC-CZ a (IPs) CARDS a musí s těmito projekty povinně spoluprácovat.

Očekáváné výstupy projektu jsou:

 1. Architektura Národní repozitářové platformy (NRP) jako podklad pro její budování.
 2. Kontinuálně rozvíjený soubor služeb s roadmapou jejich postupné implementace a zavádění do provozu.
 3. Národní repozitářová platforma se základními i pokročilými službami, včetně odpovídající distribuované úložné kapacity a systému řízení přístupu k datům v NRP.
 4. Integrace klíčových aktérů datově-orientovaných akademických institucí a výzkumných týmů pro FAIR data při budování jádra Národní datové Infrastruktury (NDI).
 5. Dlouhodobý provoz NRP a jejích služeb, včetně systematické podpory vědecké komunity v oblasti vzdělávání o best-practices práce s výzkumnými daty a využití služeb NRP pro vědecká data.
 6. Školicí materiály a školení pro práci s NRP a jejími službami ve spolupráci s IPs EOSC-CZ při realizaci školení.
 7. Tvorba konkrétních tenantů/repozitářů nad NRP, jako jsou např. institucionální repozitáře, tam, kde si je instituce budou chtít vytvářet; vytváření vzorů (templates) a postupů pro vytváření specifických repozitářů podle potřeby výzkumných skupin a institucí.

Národní datová infrastruktura (NDI)

Výše uvedené projekty mají za cíl podpořit implementaci iniciativy EOSC v ČR a kladou si za cíl vytvořit její národní uzel a tím podpořit dobrou praxi v oblasti správy výzkumných dat napříč vědeckými komunitami. Jelikož výsledkem implementace by měla být podpora právě výzkumných pracovníků, je klíčové, aby se neztratil kontakt s vědeckou komunitou a implementace byla postavena na skutečných potřebách výzkumného prostředí ČR. Proto společně s výše uvedenými projekty a zázemím, které vytvoří, patří klíčová role v rámci implementace i Pracovním skupinám EOSC CZ. Pracovní skupiny, Sekretariát EOSC CZ, Školící centrum EOSC CZ, NRP a další komponenty proto společně tvoří tzv. Národní datovou infrastrukturu neboli národní prostředí pro implementaci iniciativy EOSC v ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.