Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (NRP)

Základní informace projektu

Název Operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název a číslo výzvy: Open Science I, 02_23_014
Název projektu: Národní repozitářová platforma pro výzkumná data
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/23_014/0008787
Příjemce: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Období realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2028

Projekt Národní repozitářová platforma pro výzkumná data je klíčový pro efektivní správu, dlouhodobé uchovávání a sdílení vědeckých dat v České republice, čímž podporuje otevřený přístup a spolupráci ve vědecké komunitě.

Anotace projektu

Projekt Národní repozitářová platforma pro výzkumná data (NRP) reaguje na potřebu podpory implementace iniciativy EOSC v České republice vytvořením a pilotním provozem klíčové součásti Národní datové infrastruktury (NDI), definované v dokumentu "Architektura implementace iniciativy EOSC v ČR". Cílem projektu je konsolidovat roztříštěné prostředí výzkumných dat, poskytnout vědcům potřebné nástroje a zázemí pro správu dat dle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), a zajistit dostatečnou úložnou kapacitu a spolehlivé repozitáře. Projekt také zahrnuje vývoj a implementaci integrovaného řešení pro plánování správy dat, technickou a metodickou podporu, a vytvoření koordinované vzdělávací podpory, čímž výrazně přispěje k zlepšení kvality správy výzkumných dat a zvýší konkurenceschopnost české vědy na mezinárodní úrovni.

Cíl projektu

Cílem projektu Národní repozitářová platforma pro výzkumná data je návrh, implementace a pilotní provoz Národní repozitářové platformy a souvisejících klíčových služeb, zajištění vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších pracovníků výzkumných organizací, a vytvoření kyberbezpečnostního zázemí včetně plné compliance s relevantními předpisy a poskytování metodické i provozní podpory uživatelům této platformy.

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1 (KA1) Řízení projektu

Řízení projektu zajišťuje efektivní správu a koordinaci projektu, využívá zkušenosti partnerských organizací s realizací podobných projektů a nástrojů vzdálené spolupráce. Organizační struktura projektu zahrnuje Řídicí výbor Projektu (ŘVP), složený ze zástupců partnerů, který monitoruje průběh realizace a rozhoduje o zásadních otázkách řízení projektu. Operativní řízení zajišťuje hlavní manažer projektu (HMP) ve spolupráci s projektovým a finančním manažerem a administrativním pracovníkem. HMP je odpovědný za realizaci projektu, efektivní využití finančních prostředků, monitoring a řízení rizik, a komunikaci s poskytovatelem a kontrolními orgány. Výkonný výbor projektu (VVP), složený z vedoucích klíčových aktivit a projektového manažera, se schází pravidelně k řešení problémů a koordinaci odborných činností projektu.

Klíčová aktivita 2 (KA2) Vývoj a provoz Národní repozitářové platformy

Cílem klíčové aktivity 2 je vybudování a provoz Národní repozitářové platformy (NRP), která zahrnuje všechny její vrstvy od hardwaru přes operační systémy, úložiště dat až po softwarové systémy repozitářů jako CESNET Invenio, CLARIN DSpace a ASEP ARL. Aktivita se zaměřuje na efektivní správu, vývoj a provoz těchto systémů, poskytuje pokročilou uživatelskou podporu a vytváří technickou dokumentaci. Výstupy KA2 slouží správcům repozitářů, uživatelům testovacích a demonstračních repozitářů a vývojovým skupinám. Vývoj v této aktivitě zahrnuje jak inovace softwarových balíků, tak vývoj nových funkcí pro podporu služeb definovaných v dalších klíčových aktivitách, čímž přispívá k robustnosti a flexibilitě repozitářové platformy v souladu s potřebami uživatelských komunit a výzkumných projektů.

Klíčová aktivita 3 (KA3) Pilotní repozitáře

Pilotní repozitáře má dva hlavní cíle: vytvoření catch-all repozitáře pro ukládání dat a datových sad, pro které neexistuje vhodný specializovaný repozitář, a získání přímé zpětné vazby od prvních uživatelských skupin Národní repozitářové platformy (NRP). Tato aktivita zajistí interakci s vlastními správci infrastruktury a služeb, a rovněž s ohledem na kyberbezpečnostní a uživatelské aspekty. Pracovníci KA3 budou testovat infrastrukturu v rané fázi jejího vzniku a jejich zpětná vazba bude směřovat k stabilizaci a finalizaci procesů fungování NRP. Výběr pilotních repozitářů se zakládá na podpoře uživatelských komunit, které jsou nezávislé na projektu NRP a mají dlouhodobě zajištěný stabilní provoz. Tento oboustranně výhodný partnerství poskytne přímý přístup ke skupinám vyvíjejícím funkce platformy, což umožní efektivní ovlivňování priorit jejího rozvoje. Součástí pilotního repozitáře v KA3.5 je také přenos celého nového repozitářového systému Islandora do prostředí NRP.

Klíčová aktivita 4 (KA4) Integrace služeb NRP

Cílem Integrace služeb NRP je implementovat a poskytnout služby datových repozitářů požadované vědeckou komunitou, včetně nástrojů pro řízení přístupu k datům a metadatům, práce s metadaty a licencemi. Aktivita zahrnuje správu metadatových profilů, podporu práce s licencemi a řízení přístupu k datům. Pro zajištění těchto úkolů je plánována struktura odborného týmu včetně vedoucího KA4, metadatového analytika, vývojářů, architektů a specialistů na autentizaci a autorizaci (AAI). Tým bude zodpovědný za analýzu a implementaci nástrojů pro transformaci metadat, integraci licenčních nástrojů do různých platforem (Invenio, Clarin/DSpace, ARL) a zavedení systému řízení přístupu k datům, včetně práce s citlivými daty. Aktivita je rozvržena od začátku do konce projektu, a její úspěšná realizace je klíčová pro dosažení hlavních cílů NRP.

Klíčová aktivita 5 (KA5) Vývoj a provoz nových služeb NRP

Vývoj a provoz nových služeb NRP se zaměřuje na implementaci a poskytování pokročilých služeb a nástrojů pro uživatele, vlastníky dat i správce datových repozitářů, aby podpořila dobré praxe a plnění FAIR atributů. Tato aktivita zahrnuje podporu strojového zpracování dat a metadat, plánování správy dat, automatizaci sběru dat a metadat, integraci výpočetních workflows a tvorbu roadmapy pokročilých služeb NRP/NDI. Důležitým cílem je také umožnit přímé napojení výzkumných přístrojů pro sběr dat i metadat a zpřístupnění těchto dat pro jejich výpočetní zpracování v národní i mezinárodní výzkumné infrastruktuře. Aktivita je rozdělena do pěti podaktivit, které se zaměřují na podporu FAIRifikace dat, plánování správy dat, automatizaci sběru dat a metadat, integraci výpočetních workflows a koordinaci rozvoje pokročilých služeb. Tým odborníků je strukturován tak, aby efektivně naplňoval stanovené cíle a poskytoval nezbytné technické návody a podporu pro všechny zapojené subjekty po dobu trvání projektu.

Klíčová aktivita 6 (KA6) Kyberbezpečnost a podpůrné služby

Kyberbezpečnost a podpůrné služby NRP se zaměřuje na zajištění kybernetické bezpečnosti projektu, dodržování právních předpisů, pro-uživatelský přístup k návrhu a implementaci služeb, a poskytování uživatelské podpory prostřednictvím ServiceDesku. Aktivita je rozdělena do čtyř podaktivit: zabezpečení NRP a kyberbezpečnostní dohled, compliance a řízení ISMS s péčí o citlivá data, pro-uživatelský přístup návrhu a řízení implementace služeb NRP, a uživatelská podpora a ServiceDesk. Pro zajištění těchto úkolů byl sestaven odborný tým s pracovníky rozdělenými mezi CESNET a Masarykovu univerzitu, kteří zajistí nepřetržitý chod služeb a činností NRP. Aktivita je koordinována vedoucím KA6 a zahrnuje budování bezpečnostní telemetrie, penetrační testování, právní poradenství, monitoring a zajištění souladu s právními předpisy, uživatelské testování, a podporu uživatelů prostřednictvím ServiceDesku, který bude monitorovat stav služeb a reagovat na požadavky a incidenty.

Klíčová aktivita 7 (KA7) Školení a osvěta v oblasti funkcionalit a služeb NRP

Klíčová aktivita 7 je zaměřena na optimální využívání infrastruktury NRP/NDI, přičemž její cílovou skupinou jsou zaměstnanci na pozicích data steward, data kurátor, IT a další pracovníci datové podpory. Aktivita zahrnuje tři hlavní podaktivity: tvorbu metodických materiálů, budování komunity Data Stewardů a poskytování konzultačních a školicích služeb. Tým KA7 se bude věnovat školení a poskytování konzultační podpory, čímž zajistí, že výzkumní pracovníci budou vnímat práci s výzkumnými daty jako integrální součást své výzkumné činnosti a budou mít k dispozici potřebné technické a metodické nástroje. Nad implementací KA7 dohlíží garant, který zajistí, že výstupy budou časově napojeny na vývoj softwaru NRP. Cílem je, aby žádný výzkumný pracovník neřešil problematiku výzkumných dat jako novou a zatěžující, ale jako integrovanou součást své práce.

Cílová skupina projektu

Primární cílovou skupinou projektu je výzkumná a akademická obec ČR, zejména pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů AV ČR, kteří se zabývají zpracováním a správou výzkumných dat, včetně praktikujících výzkumníků a informačních pracovníků podpory výzkumných týmů s Open Science a FAIR data specializací ve vysokoškolských a vědeckých knihovnách. Sekundární cílovou skupinou jsou pracovníci aplikovaného výzkumu, soukromých a dalších rezortních výzkumných organizací, a odborní pracovníci muzeí a dalších knihoven, jejichž zapojení se očekává v pokročilejší fázi projektu. Součástí cílové skupiny jsou také pracovníci vědeckých organizací na pozicích datové podpory, jako Data Stewardi, Data Kurátoři, IT specialisté a správci repozitářů, kteří budou vyškoleni a poskytnou konzultační podporu pro efektivní využití infrastruktury NRP. Studenti postgraduálního a částečně také pregraduálního studia, se svými vysokými nároky na správu výzkumných dat, tvoří další klíčovou cílovou skupinu, jejichž dovednosti ve správě výzkumných dat přispějí k jejich mezinárodní konkurenceschopnosti. Nakonec je širší cílovou skupinou obecná odborná veřejnost, která bude plně zapojena především ve fázi udržitelnosti projektu, čímž se zajistí spolehlivá platforma pro práci s výzkumnými daty a přístup k široké nabídce vzdělávacích a školicích materiálů.

Partneři projektu

https://www.cesnet.cz/

Kontakt


Hlavní řešitel projektu NRP

Luděk Matyska
ludek.matyska@cesnet.cz

Projektový manažer projektu NRP

Ondřej Prančl
prancl@cesnet.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.