FAIR Implementation Profile – efektivní cesta ke komunitním FAIR standardům

  • 11. prosince 2023
    13:00 – 14:30
  • Online

Tento kurz bude vedený v angličtině.

Principy FAIR záměrně nestanovují ani nedoporučují žádné specifické technologie, nástroje, standardy ani postupy – jsou pouze obecnými pravidly, aby umožnily maximálním způsobem využívat existující a osvědčené a byly vodítky pro vývoj nových, kde v současnosti chybí. Svojí povahou je tak třeba cestu k FAIR datům uchopit do značné míry na úrovni jednotlivých komunit a poskytnout jim efektivní metody a nástroje, jak dosáhnout optimálního naplnění požadavků FAIR. V tomto semináři vám představíme jeden z nejvýznamnějších počinů v této oblasti – FAIR Implementation Profile (FIP), což je metodika vyvinutá v rámci inciativy GO FAIR, jejímž prostřednictvím vědecko-výzkumné komunity mají možnost vyjadřovat své volby standardů, technologií, nástrojů a postupů, kterými naplňují FAIR principy. Vzniká tak celosvětová znalostní báze, ze které mohou čerpat jak výzkumníci této komunity, tak se též inspirovat komunity ostatní při tvorbě svých FIPs.

V rámci projektu EOSC ČR OS I připravíme pro české výzkumníky možnost zapojit se do tohoto projektu na národní i mezinárodní úrovni – bude k dispozici FIP Wizard, v rámci kterého vznikají a jsou využívány FIPs a bude propojen s národním Data Stewardship Wizardem, nástrojem pro přípravu plánů správy dat, aby bylo možno snadno využívat FIPs při plánování. Dále budou na FIPs napojeny nástroje pro vyhodnocování FAIR metrik dat, čímž vznikne ucelený systém od plánování až po kontrolu výsledků, který poskytne účinný a snadno použitelný systém pro naplňování FAIR principů.

V navazujícím projektu EOSC ČR OS II si budou moci jednotlivé komunity připravit na základě metodiky FIP v připraveném prostředí svoje znalostní báze obsahující vhodné volby a doporučení pro své specifické potřeby FAIRifikací.

Oproti řadě jiných projektů zaměřených na tvorbu postupů a doporučení pro FAIRifikaci dat se FAIR Implementation Profile vyznačuje plně strojově zpracovatelnými výstupy v podobě nano-publikací, které umožňují implementovat automatickou podporu a propojení s nástroji a též díky záznamům o původu (provenance) poskytuje auditovatelnost a důvěryhodnost v celosvětovém distribuovaném prostředí.

Přínos pro účastníky:V rámci semináře vystoupí přední odborníci na FAIR Implementation Profile, kteří účastníkům poskytnou informace o tomto celosvětovém projektu ze všech pohledů – politického, organizačního, metodického a technického. Představeny budou též významné současné projekty, které FIP využívají. Seminář je určen zejména pro klíčové účastníky projektů implementace EOSC v ČR OS I a OS II, kterým poskytne pochopení a inspiraci pro maximální využití potenciálu FIP v rámci těchto projektů, k čemuž bude k dispozici i bohatý prostor pro diskusi.

Jazyk: angličtina

Předpoklady: Orientace v problematice FAIR dat

Lektor: Barbara Magagna, Erik Schultes, Simon Hodson, Robert Pergl

Prezentace

Záznam:

Barbara Magagna (GO-FAIR Foundation)

Barbara je koordinátorkou pro rozvoj a stipendia FAIR, má zkušenosti s krajinnou ekologií, GIS a sémantikou. Je lektorkou tříbodového rámce FAIR, pro který vyvinula základní komponenty. V rámci evropských projektů (ENVRI, eLTER, PARC) pomáhá hodnotit data a služby z hlediska FAIR principů a vyvíjet sémantické rámce (I-ADOPT).

Erik Schultes (GO-FAIR Foundation)

Erik je evoluční biolog. Je vedoucím implementace FAIR v GFF, vedoucím výzkumným pracovníkem v LACDR a vědeckým ředitelem ve společnosti Partners in FAIR. Erik je nejvíce známý svou vedoucí úlohou při vývoji strojově použitelných implementačních profilů FAIR a škálovatelných přístupů k vytváření doménově relevantních, strojově použitelných metadat.

Simon Hodson (CODATA)

Simon Hodson je od srpna 2013 výkonným ředitelem CODATA. Je odborníkem na otázky datové politiky a správy výzkumných dat. Podílel se na významných reportech z oblasti politiky výzkumných dat, předsedal expertní skupině Evropské komise pro FAIR data a byl místopředsedou poradního výboru UNESCO pro otevřenou vědu, jehož úkolem bylo vypracovat doporučení UNESCO o otevřené vědě.

Simon je také členem vědecké rady Iniciativy pro dokumentaci dat, členem pracovní skupiny pro sémantickou interoperabilitu EOSC a koordinátorem projektu WorldFAIR.

Robert Pergl (Czech Technical University in Prague)

Robert je docentem na Fakultě informačních technologií, katedře softwarového inženýrství ČVUT, kde v roce 2012 založil Centrum pro konceptuální modelování a implementaci. Je zástupcem ČVUT ve skupině Heads of Nodes v ELIXIR CZ. Robertovým profesním zaměřením a vášní je propojování přístupů konceptuálního modelování a softwarového inženýrství. Od počátku se podílel na řadě projektů zaměřených na softwarové nástroje pro FAIR data, mimo jiné na Data Stewardship Wizard, zavedeném řešení pro plánování správy dat, a FIP Wizard, nástroji podporujícím přípravu implementačních profilů FAIR.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.