European Open Science Cloud Czech Republic (EOSC-CZ)

Základní informace projektu

Název Operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název a číslo výzvy: Individuální projekty systémové - VaV I, 02_22_004
Název projektu: European Open Science Cloud Czech Republic
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0007682
Příjemce: Masarykova univerzita
Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2028
Rozpočet: 448 934 tis. Kč

Projekt EOSC-CZ je klíčový pro integraci vědeckých dat a výzkumných infrastruktur do Evropského otevřeného vědeckého cloudu, který umožňuje efektivní sdílení a využívání vědeckých zdrojů na evropské úrovni.

Anotace projektu

Projekt EOSC-CZ má za cíl vytvořit infrastrukturu a služby pro efektivní správu, sdílení a dlouhodobé uchovávání výzkumných dat v České republice v souladu s iniciativou European Open Science (EOSC). Tento projekt je klíčový pro rozvoj české výzkumné infrastruktury a její propojení s evropskou vědeckou komunitou, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých akademických a výzkumných pracovišť. Projekt je realizován konsorciem e-INFRA CZ, které zahrnuje sdružení CESNET, Masarykovu univerzitu (CERIT-SC) a VŠB-TUO (IT4Innovations), a zajišťuje úzké provázání s národní e-infrastrukturou a jejími kapacitami.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu EOSC-CZ je vytvoření komplexního společného zázemí pro implementaci Evropského otevřeného vědeckého cloudu (EOSC) v České republice, aby byly zajištěny aktuální a budoucí potřeby české výzkumné komunity v oblasti správy a sdílení výzkumných dat podle principů FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Tento cíl zahrnuje vytvoření a provoz Národní datové infrastruktury, Sekretariátu EOSC CZ, Národního metadatového adresáře a Školicího centra EOSC CZ, což umožní efektivní správu, sdílení a dlouhodobé uchovávání výzkumných dat, podpoří pokročilé zpracování vědeckých informací a výsledků a zvýší konkurenceschopnost českých akademických a výzkumných institucí.

Klíčové aktivity projektu

Klíčová aktivita 1 (KA1) Řízení projektu

Cílem klíčové aktivity 1 je zajistit administrativní činnosti a procesy potřebné k naplnění výstupů projektu a dosažení plánovaných výsledků. To zahrnuje spolupráci s dalšími souvisejícími projekty, jako je IPs CARDS realizovaný NTK, a dalšími projekty podporovanými v rámci programu OP JAK. Hlavním příjemcem projektu je Masarykova univerzita (MU), která povede aktivity KA1 a KA2, zatímco sdružení CESNET povede KA3 a VŠB-TUO KA4. Řízení projektu má na starosti hlavní manažer z MU spolu s interní řídící skupinou – Výkonným výborem projektu. V souladu s pravidly IPs projektů byl ustanoven Řídicí výbor projektu, který je tvořený zástupci konsorcia e-INFRA, NTK, odborné komunity a MŠMT. Tato aktivita také zahrnuje přípravu ročních hodnotících zpráv, členské poplatky do mezinárodních organizací a náklady na plošné licence vybraných služeb.

Klíčová aktivita 2 (KA2) Sekretariát EOSC CZ

Sekretariát EOSC CZ je ústřední administrativní a podpůrná součást implementace iniciativy EOSC a zajištění FAIR výzkumných dat v České republice. Tato aktivita zahrnuje vytvoření, provoz a správu národního informačního portálu eosc.cz, sběr a zpřístupnění relevantních dokumentů a aktualit. Sekretariát podporuje zapojení do mezinárodních aktivit EOSC, poskytuje logistickou a administrativní podporu pracovním skupinám, koordinuje spolupráci napříč projekty implementace EOSC v ČR a spolupracuje s Národním centrem pro Informační podporu VaVaI při NTK. Dále zajišťuje monitoring stavu implementace, pravidelné poskytování informací a přípravu ročních hodnotících zpráv pro národní i mezinárodní úrovně. Sekretariát EOSC CZ také podporuje koordinaci a prosazování standardů pro budování pilotních provozů Národního metadatového adresáře (NMA) a Národní repozitářové platformy (NRP), čímž zajistí potřebnou interoperabilitu v rámci celé národní datové infrastruktury (NDI).

Klíčová aktivita 3 (KA3) Společné komponenty a služby národní datové infrastruktury (NDI)

Klíčová aktivita 3 se zaměřuje na návrh, implementaci a pilotní provoz technických a programových komponent a služeb nezbytných pro zajištění implementace EOSC v České republice. Tato aktivita zahrnuje vývoj a provoz Národního metadatového adresáře (NMA), technické zázemí pro přidělování PID (persistentních identifikátorů), kyberbezpečnostní dohled, systém řízení přístupu k datům, a nástroje pro efektivní přenosy velkých objemů dat. Dále se soustředí na poskytování pokročilé odborné technické podpory, kontinuální monitoring NDI, a zajištění technických komponent pro pilotní provoz Sekretariátu EOSC CZ a Školicího centra EOSC CZ. Tato aktivita také zahrnuje přípravu technické dokumentace a realizaci veřejných zakázek na hardwarové vybavení potřebné pro testovací a pilotní provoz systémů vyvíjených v rámci projektu.

Klíčová aktivita 4 (KA4) Školicí centrum EOSC CZ

Školicí centrum EOSC CZ vytváří komplexní zázemí pro školicí, vzdělávací a související aktivity včetně pořádání konferencí. Centrum konsoliduje a zpřístupňuje vznikající materiály, registruje vhodné školitele, podporuje využití školicích a vzdělávacích materiálů, plánuje a realizuje školen. Ve spolupráci se Sekretariátem EOSC CZ spravuje školicí portál jako součást národního informačního portálu EOSC v ČR, který poskytuje přehled dostupných školení a výstupů z nich. Centrum spolupracuje s vysokými školami a dalšími subjekty na sběru požadavků na školení, diseminaci a publicitě školicích aktivit, a navazuje vazby na mezinárodní školicí aktivity v rámci EU. Dále organizuje konkrétní školení související s využitím NDI a poskytuje metodickou podporu pro cílovou skupinu projektu. Centrum koordinuje a organizuje školicí akce, poskytuje propagační materiály a zajišťuje odborné a logistické zázemí pro národní a mezinárodní konference, semináře a workshopy.

Cílová skupina projektu

Primární cílovou skupinou projektu EOSC-CZ je akademická a výzkumná obec České republiky, především pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů Akademie věd ČR, stejně jako vědečtí a odborní pracovníci z průmyslové sféry. Širší cílovou skupinou jsou pracovníci soukromých i státních podniků, malých i velkých firem, živnostníci, a také odborná i laická veřejnost. Projekt vytváří a dlouhodobě zajišťuje zázemí pro spolehlivou práci s vědeckými daty a dalšími digitálními artefakty pro členy obou těchto skupin. Komplementární cílovou skupinou jsou "datoví specialisté" nebo "datoví kurátoři", kteří stále častěji podporují výzkumné týmy a instituce. Těmto specialistům projekt poskytuje přístup k široké nabídce vzdělávacích a školicích materiálů, podporuje jejich odborný růst a pomáhá jejich plnohodnotnému začlenění do prostředí výzkumných i dalších organizací.

Partneři projektu

https://www.ics.muni.cz/

Kontakt


Hlavní manažer projektu IPs EOSC-CZ

Matej Antol
antol@muni.cz

Charta IPs EOSC-CZ Harmonogram školicích akcí na 2. pololetí 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.